เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@nanaholiday

Travel License : 11/08369

หน้าแรก

/

ทัวร์อัฟกานิสถาน

/

ทัวร์อัฟกานิสถาน 11วัน 9คืน (TG)

ทัวร์อัฟกานิสถาน 11วัน 9คืน (TG)

ทัวร์อัฟกานิสถาน 11วัน 9คืน (TG)

เที่ยวอัฟกานิสถาน 11วัน 9คืน อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า ดามันอีโค่ อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan ชาร์ อี โกลโกลา ทะเลสาบแบนด์ เอ อามีร์ สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา มัสยิดมัสจิดี จามี โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต ป้อมปราการเฮรัต ตลาดเฮรัตบาซาร์ สุสานของโกฮาร์ชาด หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต มัสยิด Guzargah สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา บีบี มาห์โร ฮิลส์ เปศวาร์ มัสยิดมหาบัทข่าน ป้อมบาลาฮิสซาร์

รหัสทัวร์

AF_TG00001

ประเทศ

อัฟกานิสถาน

กำหนดการเดินทาง

06 พ.ค. 67 - 25 พ.ย. 67

จำนวนวัน

11วัน 9คืน

ราคาเริ่มต้น

144,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

144,900฿

14-24

พ.ย. 67

144,900฿

25-05ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

144,900

144,900

-

15,000

-

-

20

25 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

144,900

144,900

-

15,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ – อิสลามาบัด (พักค้าง 2 คืน)

Day : 2

อิสลามาบัด - ทำวีซ่าอัฟกานิสถาน – อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า - ดามันอีโค่

Day : 3

รับวีซ่าอัฟกานิสถาน – บินสู่กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน

Day : 4

กรุงคาบูล - พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา

Day : 5

ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - เมืองบัมยัน

Day : 6

เมืองปาร์วัน – สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา

Day : 7

บินภายในไปเมืองเฮรัต - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต - ตลาดเฮรัตบาซาร์

Day : 8

สุสานของโกฮาร์ชาดและหอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah - สวนบาเบอร์

Day : 9

มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ – อิสลามาบัด - เมืองเปศวาร์

Day : 10

มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์ - อิสลามาบัด

Day : 11

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

นายพนากร ก้อนแก้ว

ซอยประชาสงเคราะห์ 30

163-229-200-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีกระแสรายวัน

บริษัท นานา ฮอลิเดย์ สเตชั่น จำกัด

xxxxx

468-087813-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง