• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Singapore Airline

SINGAPORE SUPER FUN | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ

ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์

ถ่ายรูปMARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว

ชมโชว์ Wonder Full Light 

สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว 

ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด

อิสระ 1 วันเต็มให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

พักโรงแรมระดับ 3 ดาว 

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 554  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 25-04-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ