• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : CHINA AIRLINES

ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    16,900.-

เดินทางเดือน : มิถุนายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

นั่งรถไฟชมสวนสนพันปีที่อุทยานอาลีซาน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่

อุทยานเหย่หลิว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)

ช้อปปิ้งจุใจซื่อหลินไนท์มาเก็ต , ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK

อิสระอาหาร 4 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 597  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 30-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ