• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

บินตรง รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    38,998.-

เดินทางเดือน : มิถุนายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล 

เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 

ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก

ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Chapel over the Well

ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ 

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET

ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 295  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 16-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ