• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Nok Scoot Airlines

TAIWAN VERY GOOD | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    13,988.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

อุทยานเหย่หลิ๋ว

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ตึกไทเป  101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง , เอาท์เล็ทมอลล์

อิสระอาหารเย็น 2 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

ฟรี WIFI ON BUS , อาบน้ำแร่ 1คืน

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 868  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 21-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ