• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2560  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

สักการะเจดีย์ชเวสิกองพุกาม

สักการะพระมหามัยมุณี

ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

สักการะเจดีย์บูพญา

ชมโชว์หุ่นกระบอกพุกาม

พักพุกาม 1 คืน / มัณฑะเลย์ 1 คืน

แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา

ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 1,161  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 06-03-2017

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ